Index of /gyekenyes_vizpart/


../
gyekenyes_vizpart-2017-12-12.webm         13-Dec-2017 01:54   6M
gyekenyes_vizpart-2017-12-13.webm         14-Dec-2017 02:16   14M
gyekenyes_vizpart-2017-12-14.webm         15-Dec-2017 03:09   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-15.webm         16-Dec-2017 03:04   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-16.webm         17-Dec-2017 03:00   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-17.webm         18-Dec-2017 03:02   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-18.webm         19-Dec-2017 02:48   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-19.webm         20-Dec-2017 02:43   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-20.webm         21-Dec-2017 03:07   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-21.webm         22-Dec-2017 02:53   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-22.webm         23-Dec-2017 03:06   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-23.webm         24-Dec-2017 02:49   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-24.webm         25-Dec-2017 02:59   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-25.webm         26-Dec-2017 02:49   27M
gyekenyes_vizpart-2017-12-26.webm         27-Dec-2017 03:15   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-27.webm         28-Dec-2017 03:11   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-28.webm         29-Dec-2017 03:11   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-29.webm         30-Dec-2017 02:57   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-30.webm         31-Dec-2017 03:05   26M
gyekenyes_vizpart-2017-12-31.webm         01-Jan-2018 03:31   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-01.webm         02-Jan-2018 03:32   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-02.webm         03-Jan-2018 03:34   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-03.webm         04-Jan-2018 03:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-04.webm         05-Jan-2018 03:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-05.webm         06-Jan-2018 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-06.webm         07-Jan-2018 06:04   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-07.webm         08-Jan-2018 03:09   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-08.webm         09-Jan-2018 03:02   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-09.webm         10-Jan-2018 03:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-10.webm         11-Jan-2018 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-11.webm         12-Jan-2018 03:09   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-12.webm         13-Jan-2018 03:06   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-13.webm         14-Jan-2018 03:09   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-14.webm         15-Jan-2018 03:03   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-15.webm         16-Jan-2018 03:04   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-16.webm         17-Jan-2018 03:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-17.webm         18-Jan-2018 03:57   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-18.webm         19-Jan-2018 03:45   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-19.webm         20-Jan-2018 04:05   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-20.webm         21-Jan-2018 04:00   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-21.webm         22-Jan-2018 02:59   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-22.webm         23-Jan-2018 03:01   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-23.webm         24-Jan-2018 02:53   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-24.webm         25-Jan-2018 02:52   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-25.webm         26-Jan-2018 02:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-26.webm         27-Jan-2018 03:03   25M
gyekenyes_vizpart-2018-01-27.webm         28-Jan-2018 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-28.webm         29-Jan-2018 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-29.webm         30-Jan-2018 03:28   26M
gyekenyes_vizpart-2018-01-30.webm         31-Jan-2018 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2018-01-31.webm         01-Feb-2018 03:42   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-01.webm         02-Feb-2018 03:35   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-02.webm         03-Feb-2018 03:32   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-03.webm         04-Feb-2018 03:38   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-04.webm         05-Feb-2018 03:59   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-05.webm         06-Feb-2018 03:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-06.webm         07-Feb-2018 02:43   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-07.webm         08-Feb-2018 02:44   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-08.webm         09-Feb-2018 03:11   25M
gyekenyes_vizpart-2018-02-09.webm         10-Feb-2018 03:03   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-10.webm         11-Feb-2018 03:02   21M
gyekenyes_vizpart-2018-02-11.webm         12-Feb-2018 03:00   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-12.webm         13-Feb-2018 03:06   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-13.webm         14-Feb-2018 03:29   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-14.webm         15-Feb-2018 03:09   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-15.webm         16-Feb-2018 02:39   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-16.webm         17-Feb-2018 03:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-17.webm         18-Feb-2018 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-18.webm         19-Feb-2018 03:22   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-19.webm         20-Feb-2018 03:32   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-20.webm         21-Feb-2018 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-02-21.webm         22-Feb-2018 03:29   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-22.webm         23-Feb-2018 03:41   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-23.webm         24-Feb-2018 03:39   25M
gyekenyes_vizpart-2018-02-24.webm         25-Feb-2018 04:01   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-25.webm         26-Feb-2018 03:43   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-26.webm         27-Feb-2018 03:44   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-27.webm         28-Feb-2018 03:49   26M
gyekenyes_vizpart-2018-02-28.webm         01-Mar-2018 03:54   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-01.webm         02-Mar-2018 03:52   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-02.webm         03-Mar-2018 03:34   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-03.webm         04-Mar-2018 03:51   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-05.webm         06-Mar-2018 18:35   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-06.webm         07-Mar-2018 03:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-07.webm         08-Mar-2018 02:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-08.webm         09-Mar-2018 03:09   28M
gyekenyes_vizpart-2018-03-09.webm         10-Mar-2018 02:56   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-10.webm         11-Mar-2018 03:12   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-11.webm         12-Mar-2018 03:11   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-12.webm         13-Mar-2018 03:05   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-13.webm         14-Mar-2018 03:04   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-14.webm         15-Mar-2018 03:22   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-15.webm         16-Mar-2018 11:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-16.webm         17-Mar-2018 03:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-17.webm         18-Mar-2018 03:00   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-18.webm         19-Mar-2018 03:02   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-19.webm         20-Mar-2018 02:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-20.webm         21-Mar-2018 03:00   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-21.webm         22-Mar-2018 03:05   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-22.webm         23-Mar-2018 03:01   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-23.webm         24-Mar-2018 03:01   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-24.webm         25-Mar-2018 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-26.webm         27-Mar-2018 02:09   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-27.webm         28-Mar-2018 02:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-28.webm         29-Mar-2018 02:21   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-29.webm         30-Mar-2018 02:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-03-30.webm         31-Mar-2018 02:38   26M
gyekenyes_vizpart-2018-03-31.webm         01-Apr-2018 02:39   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-01.webm         02-Apr-2018 02:38   26M
gyekenyes_vizpart-2018-04-02.webm         03-Apr-2018 02:12   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-03.webm         04-Apr-2018 02:21   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-04.webm         05-Apr-2018 02:45   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-05.webm         06-Apr-2018 02:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-06.webm         07-Apr-2018 02:08   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-07.webm         08-Apr-2018 02:30   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-08.webm         09-Apr-2018 01:53   26M
gyekenyes_vizpart-2018-04-09.webm         10-Apr-2018 02:24   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-10.webm         11-Apr-2018 02:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-11.webm         12-Apr-2018 02:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-12.webm         13-Apr-2018 02:16   28M
gyekenyes_vizpart-2018-04-13.webm         14-Apr-2018 02:14   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-14.webm         15-Apr-2018 02:28   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-15.webm         16-Apr-2018 02:11   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-16.webm         17-Apr-2018 02:05   28M
gyekenyes_vizpart-2018-04-17.webm         18-Apr-2018 02:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-18.webm         19-Apr-2018 02:12   26M
gyekenyes_vizpart-2018-04-19.webm         20-Apr-2018 02:02   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-20.webm         21-Apr-2018 02:02   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-21.webm         22-Apr-2018 01:54   28M
gyekenyes_vizpart-2018-04-22.webm         23-Apr-2018 01:54   28M
gyekenyes_vizpart-2018-04-23.webm         24-Apr-2018 02:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-24.webm         25-Apr-2018 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-25.webm         26-Apr-2018 02:30   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-26.webm         27-Apr-2018 02:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-27.webm         28-Apr-2018 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-28.webm         29-Apr-2018 02:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-29.webm         30-Apr-2018 02:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-04-30.webm         01-May-2018 02:48   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-01.webm         02-May-2018 02:25   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-02.webm         03-May-2018 02:15   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-03.webm         04-May-2018 02:26   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-04.webm         05-May-2018 02:47   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-05.webm         06-May-2018 02:15   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-06.webm         07-May-2018 02:37   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-07.webm         08-May-2018 02:39   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-08.webm         09-May-2018 02:40   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-09.webm         10-May-2018 02:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-10.webm         11-May-2018 02:32   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-11.webm         12-May-2018 02:22   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-12.webm         13-May-2018 02:11   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-13.webm         14-May-2018 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-14.webm         15-May-2018 02:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-15.webm         16-May-2018 02:30   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-16.webm         17-May-2018 02:25   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-17.webm         18-May-2018 02:49   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-18.webm         19-May-2018 02:50   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-19.webm         20-May-2018 02:29   26M
gyekenyes_vizpart-2018-05-20.webm         21-May-2018 02:27   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-21.webm         22-May-2018 02:31   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-22.webm         23-May-2018 01:56   20M
gyekenyes_vizpart-2018-05-23.webm         24-May-2018 02:02   14M
gyekenyes_vizpart-2018-05-24.webm         25-May-2018 02:20   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-25.webm         26-May-2018 02:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-26.webm         27-May-2018 02:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-27.webm         28-May-2018 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-28.webm         29-May-2018 02:32   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-29.webm         30-May-2018 02:48   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-30.webm         31-May-2018 02:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-05-31.webm         01-Jun-2018 02:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-01.webm         02-Jun-2018 02:14   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-02.webm         03-Jun-2018 02:27   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-03.webm         04-Jun-2018 02:37   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-04.webm         05-Jun-2018 02:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-05.webm         06-Jun-2018 02:15   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-06.webm         07-Jun-2018 02:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-07.webm         08-Jun-2018 02:25   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-08.webm         09-Jun-2018 02:46   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-09.webm         10-Jun-2018 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-10.webm         11-Jun-2018 02:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-11.webm         12-Jun-2018 02:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-12.webm         13-Jun-2018 02:24   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-13.webm         14-Jun-2018 10:32   18M
gyekenyes_vizpart-2018-06-14.webm         15-Jun-2018 01:09  942K
gyekenyes_vizpart-2018-06-15.webm         16-Jun-2018 12:07   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-16.webm         17-Jun-2018 01:10  1014K
gyekenyes_vizpart-2018-06-17.webm         18-Jun-2018 02:48  283K
gyekenyes_vizpart-2018-06-18.webm         19-Jun-2018 12:01   25M
gyekenyes_vizpart-2018-06-19.webm         20-Jun-2018 17:11   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-20.webm         21-Jun-2018 02:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-21.webm         22-Jun-2018 02:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-22.webm         23-Jun-2018 02:31   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-23.webm         24-Jun-2018 02:51   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-24.webm         25-Jun-2018 03:40   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-25.webm         26-Jun-2018 03:43   27M
gyekenyes_vizpart-2018-06-26.webm         27-Jun-2018 03:23   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-27.webm         28-Jun-2018 07:16   26M
gyekenyes_vizpart-2018-06-28.webm         29-Jun-2018 03:31   25M
gyekenyes_vizpart-2018-06-29.webm         30-Jun-2018 03:28   25M
gyekenyes_vizpart-2018-06-30.webm         01-Jul-2018 03:48   26M
gyekenyes_vizpart-2018-07-01.webm         02-Jul-2018 03:44   26M
gyekenyes_vizpart-2018-07-02.webm         03-Jul-2018 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-03.webm         04-Jul-2018 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-04.webm         05-Jul-2018 03:08   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-05.webm         06-Jul-2018 03:09   28M
gyekenyes_vizpart-2018-07-08.webm         09-Jul-2018 21:51   26M
gyekenyes_vizpart-2018-07-09.webm         10-Jul-2018 09:10   26M
gyekenyes_vizpart-2018-07-10.webm         11-Jul-2018 03:15   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-11.webm         12-Jul-2018 03:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-12.webm         13-Jul-2018 03:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-13.webm         14-Jul-2018 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-14.webm         15-Jul-2018 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-15.webm         16-Jul-2018 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-16.webm         17-Jul-2018 03:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-17.webm         18-Jul-2018 03:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-18.webm         19-Jul-2018 03:32   26M
gyekenyes_vizpart-2018-07-19.webm         20-Jul-2018 03:20   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-20.webm         21-Jul-2018 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-21.webm         22-Jul-2018 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-22.webm         23-Jul-2018 03:24   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-23.webm         24-Jul-2018 03:11   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-24.webm         25-Jul-2018 03:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-25.webm         26-Jul-2018 07:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-26.webm         27-Jul-2018 03:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-27.webm         28-Jul-2018 03:25   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-28.webm         29-Jul-2018 03:33   26M
gyekenyes_vizpart-2018-07-29.webm         30-Jul-2018 03:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-30.webm         31-Jul-2018 03:30   27M
gyekenyes_vizpart-2018-07-31.webm         01-Aug-2018 03:28   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-01.webm         02-Aug-2018 03:54   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-02.webm         03-Aug-2018 03:32   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-03.webm         04-Aug-2018 03:35   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-04.webm         05-Aug-2018 03:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-05.webm         06-Aug-2018 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-06.webm         07-Aug-2018 03:24   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-07.webm         08-Aug-2018 03:00   28M
gyekenyes_vizpart-2018-08-08.webm         09-Aug-2018 03:02   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-09.webm         10-Aug-2018 03:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-10.webm         11-Aug-2018 03:24   26M
gyekenyes_vizpart-2018-08-11.webm         12-Aug-2018 03:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-12.webm         13-Aug-2018 03:24   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-13.webm         14-Aug-2018 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-14.webm         15-Aug-2018 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-15.webm         16-Aug-2018 03:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-16.webm         17-Aug-2018 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-17.webm         18-Aug-2018 03:13   28M
gyekenyes_vizpart-2018-08-18.webm         19-Aug-2018 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-19.webm         20-Aug-2018 03:01   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-20.webm         21-Aug-2018 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-21.webm         22-Aug-2018 03:39   26M
gyekenyes_vizpart-2018-08-22.webm         23-Aug-2018 03:25   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-23.webm         24-Aug-2018 03:32   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-24.webm         25-Aug-2018 03:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-25.webm         26-Aug-2018 04:01   26M
gyekenyes_vizpart-2018-08-26.webm         27-Aug-2018 03:38   26M
gyekenyes_vizpart-2018-08-27.webm         28-Aug-2018 04:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-28.webm         29-Aug-2018 04:22   26M
gyekenyes_vizpart-2018-08-29.webm         30-Aug-2018 02:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-30.webm         31-Aug-2018 03:20   27M
gyekenyes_vizpart-2018-08-31.webm         01-Sep-2018 03:04   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-01.webm         02-Sep-2018 02:50   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-02.webm         03-Sep-2018 02:27   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-03.webm         04-Sep-2018 03:08   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-04.webm         05-Sep-2018 03:00   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-05.webm         06-Sep-2018 02:22   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-06.webm         07-Sep-2018 02:57   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-07.webm         08-Sep-2018 02:53   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-08.webm         09-Sep-2018 02:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-09.webm         10-Sep-2018 02:08   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-10.webm         11-Sep-2018 02:12   28M
gyekenyes_vizpart-2018-09-11.webm         12-Sep-2018 02:40   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-12.webm         13-Sep-2018 02:02   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-13.webm         14-Sep-2018 02:56   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-14.webm         15-Sep-2018 03:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-15.webm         16-Sep-2018 02:14   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-16.webm         17-Sep-2018 02:04   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-17.webm         18-Sep-2018 02:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-18.webm         19-Sep-2018 02:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-19.webm         20-Sep-2018 02:13   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-20.webm         21-Sep-2018 03:11   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-21.webm         22-Sep-2018 02:27   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-22.webm         23-Sep-2018 03:09   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-23.webm         24-Sep-2018 03:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-24.webm         25-Sep-2018 04:03   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-25.webm         26-Sep-2018 03:25   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-26.webm         27-Sep-2018 03:39   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-27.webm         28-Sep-2018 09:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-09-28.webm         29-Sep-2018 02:09   19M
gyekenyes_vizpart-2018-09-29.webm         30-Sep-2018 02:30   26M
gyekenyes_vizpart-2018-09-30.webm         01-Oct-2018 02:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-01.webm         02-Oct-2018 02:12   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-02.webm         03-Oct-2018 02:21   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-03.webm         04-Oct-2018 02:30   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-04.webm         05-Oct-2018 03:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-05.webm         06-Oct-2018 03:00   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-06.webm         07-Oct-2018 03:09   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-07.webm         08-Oct-2018 03:09   28M
gyekenyes_vizpart-2018-10-08.webm         09-Oct-2018 02:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-09.webm         10-Oct-2018 02:12   28M
gyekenyes_vizpart-2018-10-10.webm         11-Oct-2018 03:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-11.webm         12-Oct-2018 02:10   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-12.webm         13-Oct-2018 02:52   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-13.webm         14-Oct-2018 03:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-14.webm         15-Oct-2018 02:08   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-15.webm         16-Oct-2018 02:10   28M
gyekenyes_vizpart-2018-10-16.webm         17-Oct-2018 02:16   28M
gyekenyes_vizpart-2018-10-17.webm         18-Oct-2018 03:02   28M
gyekenyes_vizpart-2018-10-18.webm         19-Oct-2018 02:23   28M
gyekenyes_vizpart-2018-10-19.webm         20-Oct-2018 02:16   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-20.webm         21-Oct-2018 02:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-21.webm         22-Oct-2018 02:27   26M
gyekenyes_vizpart-2018-10-22.webm         23-Oct-2018 02:32   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-23.webm         24-Oct-2018 03:45   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-24.webm         25-Oct-2018 03:51   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-25.webm         26-Oct-2018 02:48   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-26.webm         27-Oct-2018 04:12   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-27.webm         28-Oct-2018 03:00   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-28.webm         29-Oct-2018 04:46   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-29.webm         30-Oct-2018 04:32   24M
gyekenyes_vizpart-2018-10-30.webm         31-Oct-2018 03:43   27M
gyekenyes_vizpart-2018-10-31.webm         01-Nov-2018 04:18   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-01.webm         02-Nov-2018 03:24   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-02.webm         03-Nov-2018 03:47   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-03.webm         04-Nov-2018 04:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-04.webm         05-Nov-2018 03:25   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-05.webm         06-Nov-2018 04:38   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-06.webm         07-Nov-2018 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-07.webm         08-Nov-2018 04:26   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-08.webm         09-Nov-2018 03:39   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-09.webm         10-Nov-2018 04:54   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-10.webm         11-Nov-2018 03:35   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-11.webm         12-Nov-2018 04:25   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-12.webm         13-Nov-2018 03:29   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-13.webm         14-Nov-2018 03:37   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-14.webm         15-Nov-2018 03:29   26M
gyekenyes_vizpart-2018-11-15.webm         16-Nov-2018 03:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-16.webm         17-Nov-2018 04:28   26M
gyekenyes_vizpart-2018-11-17.webm         18-Nov-2018 03:32   26M
gyekenyes_vizpart-2018-11-18.webm         19-Nov-2018 04:21   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-19.webm         20-Nov-2018 03:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-20.webm         21-Nov-2018 04:23   24M
gyekenyes_vizpart-2018-11-21.webm         22-Nov-2018 03:28   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-22.webm         23-Nov-2018 03:35   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-23.webm         24-Nov-2018 03:41   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-24.webm         25-Nov-2018 04:36   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-25.webm         26-Nov-2018 03:20   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-26.webm         27-Nov-2018 03:35   26M
gyekenyes_vizpart-2018-11-27.webm         28-Nov-2018 04:13   26M
gyekenyes_vizpart-2018-11-28.webm         29-Nov-2018 03:15   26M
gyekenyes_vizpart-2018-11-29.webm         30-Nov-2018 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2018-11-30.webm         01-Dec-2018 03:11   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-01.webm         02-Dec-2018 03:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-02.webm         03-Dec-2018 03:08   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-03.webm         04-Dec-2018 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-04.webm         05-Dec-2018 03:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-05.webm         06-Dec-2018 04:25   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-06.webm         07-Dec-2018 04:39   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-07.webm         08-Dec-2018 04:48   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-08.webm         09-Dec-2018 04:26   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-09.webm         10-Dec-2018 05:10   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-10.webm         11-Dec-2018 05:13   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-11.webm         12-Dec-2018 03:36   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-12.webm         13-Dec-2018 03:25   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-13.webm         14-Dec-2018 03:17   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-14.webm         15-Dec-2018 03:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-15.webm         16-Dec-2018 03:33   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-16.webm         17-Dec-2018 03:59   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-17.webm         18-Dec-2018 04:00   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-18.webm         19-Dec-2018 03:27   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-19.webm         20-Dec-2018 04:44   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-20.webm         21-Dec-2018 04:34   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-21.webm         22-Dec-2018 03:44   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-22.webm         23-Dec-2018 05:01   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-23.webm         24-Dec-2018 03:51   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-24.webm         25-Dec-2018 04:50   26M
gyekenyes_vizpart-2018-12-25.webm         26-Dec-2018 03:23   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-26.webm         27-Dec-2018 03:22   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-27.webm         28-Dec-2018 04:05   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-28.webm         29-Dec-2018 03:21   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-29.webm         30-Dec-2018 03:30   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-30.webm         31-Dec-2018 03:07   27M
gyekenyes_vizpart-2018-12-31.webm         01-Jan-2019 02:51   20M
gyekenyes_vizpart-2019-01-01.webm         02-Jan-2019 03:53   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-02.webm         03-Jan-2019 03:21   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-03.webm         04-Jan-2019 03:24   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-04.webm         05-Jan-2019 03:29   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-05.webm         06-Jan-2019 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-06.webm         07-Jan-2019 04:09   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-07.webm         08-Jan-2019 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-08.webm         09-Jan-2019 03:58   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-09.webm         10-Jan-2019 03:47   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-10.webm         11-Jan-2019 02:11   6M
gyekenyes_vizpart-2019-01-11.webm         12-Jan-2019 02:48   10M
gyekenyes_vizpart-2019-01-12.webm         13-Jan-2019 03:04   18M
gyekenyes_vizpart-2019-01-13.webm         14-Jan-2019 02:29   9M
gyekenyes_vizpart-2019-01-14.webm         15-Jan-2019 02:42   10M
gyekenyes_vizpart-2019-01-15.webm         16-Jan-2019 02:12   3M
gyekenyes_vizpart-2019-01-16.webm         17-Jan-2019 03:00   11M
gyekenyes_vizpart-2019-01-17.webm         18-Jan-2019 04:29   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-18.webm         19-Jan-2019 04:35   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-19.webm         20-Jan-2019 04:36   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-20.webm         21-Jan-2019 04:23   28M
gyekenyes_vizpart-2019-01-21.webm         22-Jan-2019 04:58   26M
gyekenyes_vizpart-2019-01-22.webm         23-Jan-2019 04:18   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-23.webm         24-Jan-2019 04:50   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-24.webm         25-Jan-2019 04:42   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-25.webm         26-Jan-2019 04:28   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-26.webm         27-Jan-2019 04:13   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-27.webm         28-Jan-2019 03:47   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-28.webm         29-Jan-2019 03:17   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-29.webm         30-Jan-2019 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-30.webm         31-Jan-2019 03:35   27M
gyekenyes_vizpart-2019-01-31.webm         01-Feb-2019 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-01.webm         02-Feb-2019 03:22   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-02.webm         03-Feb-2019 03:41   26M
gyekenyes_vizpart-2019-02-03.webm         04-Feb-2019 03:35   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-04.webm         05-Feb-2019 03:08   15M
gyekenyes_vizpart-2019-02-05.webm         06-Feb-2019 02:33   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-06.webm         07-Feb-2019 03:31   26M
gyekenyes_vizpart-2019-02-07.webm         08-Feb-2019 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-08.webm         09-Feb-2019 04:06   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-09.webm         10-Feb-2019 04:12   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-10.webm         11-Feb-2019 03:34   27M
gyekenyes_vizpart-2019-02-11.webm         12-Feb-2019 02:45   14M
gyekenyes_vizpart-2019-03-01.webm         02-Mar-2019 02:37   10M
gyekenyes_vizpart-2019-03-02.webm         03-Mar-2019 03:57   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-03.webm         04-Mar-2019 04:27   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-04.webm         05-Mar-2019 03:56   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-05.webm         06-Mar-2019 04:34   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-06.webm         07-Mar-2019 03:32   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-07.webm         08-Mar-2019 04:35   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-08.webm         09-Mar-2019 04:10   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-09.webm         10-Mar-2019 04:12   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-10.webm         11-Mar-2019 04:10   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-11.webm         12-Mar-2019 04:37   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-12.webm         13-Mar-2019 04:05   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-13.webm         14-Mar-2019 03:56   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-14.webm         15-Mar-2019 04:37   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-15.webm         16-Mar-2019 04:35   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-16.webm         17-Mar-2019 04:00   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-17.webm         18-Mar-2019 04:27   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-18.webm         19-Mar-2019 04:32   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-19.webm         20-Mar-2019 04:29   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-20.webm         21-Mar-2019 03:04   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-21.webm         22-Mar-2019 04:12   24M
gyekenyes_vizpart-2019-03-22.webm         23-Mar-2019 04:43   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-23.webm         24-Mar-2019 02:49   29M
gyekenyes_vizpart-2019-03-24.webm         25-Mar-2019 03:29   29M
gyekenyes_vizpart-2019-03-25.webm         26-Mar-2019 02:56   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-26.webm         27-Mar-2019 04:03   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-27.webm         28-Mar-2019 03:59   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-28.webm         29-Mar-2019 04:37   27M
gyekenyes_vizpart-2019-03-29.webm         30-Mar-2019 03:48   28M
gyekenyes_vizpart-2019-03-30.webm         31-Mar-2019 04:30   29M
gyekenyes_vizpart-2019-04-01.webm         02-Apr-2019 02:51   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-02.webm         03-Apr-2019 03:26   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-03.webm         04-Apr-2019 02:52   29M
gyekenyes_vizpart-2019-04-04.webm         05-Apr-2019 03:01   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-05.webm         06-Apr-2019 02:53   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-06.webm         07-Apr-2019 03:36   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-07.webm         08-Apr-2019 02:52   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-08.webm         09-Apr-2019 02:46   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-09.webm         10-Apr-2019 03:45   29M
gyekenyes_vizpart-2019-04-10.webm         11-Apr-2019 02:04   29M
gyekenyes_vizpart-2019-04-11.webm         12-Apr-2019 03:01   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-12.webm         13-Apr-2019 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-13.webm         14-Apr-2019 02:45   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-14.webm         15-Apr-2019 03:35   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-15.webm         16-Apr-2019 02:58   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-16.webm         17-Apr-2019 02:52   29M
gyekenyes_vizpart-2019-04-17.webm         18-Apr-2019 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-18.webm         19-Apr-2019 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-19.webm         20-Apr-2019 03:50   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-20.webm         21-Apr-2019 02:46   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-21.webm         22-Apr-2019 03:25   29M
gyekenyes_vizpart-2019-04-22.webm         23-Apr-2019 03:00   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-23.webm         24-Apr-2019 03:05   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-24.webm         25-Apr-2019 03:11   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-25.webm         26-Apr-2019 03:02   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-26.webm         27-Apr-2019 03:13   28M
gyekenyes_vizpart-2019-04-27.webm         28-Apr-2019 03:32   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-28.webm         29-Apr-2019 03:44   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-29.webm         30-Apr-2019 03:41   27M
gyekenyes_vizpart-2019-04-30.webm         01-May-2019 03:29   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-01.webm         02-May-2019 03:55   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-02.webm         03-May-2019 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-03.webm         04-May-2019 03:41   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-04.webm         05-May-2019 03:52   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-05.webm         06-May-2019 03:54   26M
gyekenyes_vizpart-2019-05-06.webm         07-May-2019 02:23   26M
gyekenyes_vizpart-2019-05-07.webm         08-May-2019 03:45   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-08.webm         09-May-2019 02:59   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-09.webm         10-May-2019 03:53   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-10.webm         11-May-2019 03:56   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-11.webm         12-May-2019 03:39   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-12.webm         13-May-2019 03:54   26M
gyekenyes_vizpart-2019-05-13.webm         14-May-2019 03:38   26M
gyekenyes_vizpart-2019-05-14.webm         15-May-2019 03:28   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-15.webm         16-May-2019 03:48   26M
gyekenyes_vizpart-2019-05-16.webm         17-May-2019 03:47   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-17.webm         18-May-2019 03:42   29M
gyekenyes_vizpart-2019-05-18.webm         19-May-2019 03:54   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-19.webm         20-May-2019 04:16   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-20.webm         21-May-2019 04:14   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-21.webm         22-May-2019 04:00   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-22.webm         23-May-2019 04:39   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-23.webm         24-May-2019 04:07   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-24.webm         25-May-2019 03:54   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-25.webm         26-May-2019 03:38   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-26.webm         27-May-2019 02:56   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-27.webm         28-May-2019 03:43   28M
gyekenyes_vizpart-2019-05-28.webm         29-May-2019 04:08   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-29.webm         30-May-2019 02:55   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-30.webm         31-May-2019 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2019-05-31.webm         01-Jun-2019 03:38   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-01.webm         02-Jun-2019 03:55   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-02.webm         03-Jun-2019 03:52   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-03.webm         04-Jun-2019 03:37   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-04.webm         05-Jun-2019 03:42   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-05.webm         06-Jun-2019 03:07   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-06.webm         07-Jun-2019 03:36   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-07.webm         08-Jun-2019 02:55   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-08.webm         09-Jun-2019 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-09.webm         10-Jun-2019 03:10   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-10.webm         11-Jun-2019 03:08   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-11.webm         12-Jun-2019 02:39   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-12.webm         13-Jun-2019 02:31   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-13.webm         14-Jun-2019 03:17   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-14.webm         15-Jun-2019 02:33   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-15.webm         16-Jun-2019 03:07   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-16.webm         17-Jun-2019 03:37   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-17.webm         18-Jun-2019 03:30   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-18.webm         19-Jun-2019 03:47   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-19.webm         20-Jun-2019 03:15   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-20.webm         21-Jun-2019 03:18   29M
gyekenyes_vizpart-2019-06-21.webm         22-Jun-2019 03:37   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-22.webm         23-Jun-2019 03:00   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-23.webm         24-Jun-2019 03:43   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-24.webm         25-Jun-2019 03:48   27M
gyekenyes_vizpart-2019-06-25.webm         26-Jun-2019 02:42   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-26.webm         27-Jun-2019 03:00   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-27.webm         28-Jun-2019 03:08   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-28.webm         29-Jun-2019 03:17   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-29.webm         30-Jun-2019 03:03   28M
gyekenyes_vizpart-2019-06-30.webm         01-Jul-2019 02:54   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-01.webm         02-Jul-2019 03:04   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-02.webm         03-Jul-2019 01:54   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-03.webm         04-Jul-2019 03:30   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-04.webm         05-Jul-2019 02:59   26M
gyekenyes_vizpart-2019-07-05.webm         06-Jul-2019 03:29   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-06.webm         07-Jul-2019 03:20   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-07.webm         08-Jul-2019 03:34   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-08.webm         09-Jul-2019 03:19   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-09.webm         10-Jul-2019 02:23   23M
gyekenyes_vizpart-2019-07-10.webm         11-Jul-2019 03:09   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-11.webm         12-Jul-2019 03:48   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-12.webm         13-Jul-2019 03:49   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-13.webm         14-Jul-2019 03:45   26M
gyekenyes_vizpart-2019-07-14.webm         15-Jul-2019 04:03   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-15.webm         16-Jul-2019 03:59   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-16.webm         17-Jul-2019 03:35   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-17.webm         18-Jul-2019 01:54   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-18.webm         19-Jul-2019 02:01   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-19.webm         20-Jul-2019 03:51   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-20.webm         21-Jul-2019 03:53   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-21.webm         22-Jul-2019 03:58   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-22.webm         23-Jul-2019 02:09   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-23.webm         24-Jul-2019 01:51   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-24.webm         25-Jul-2019 03:42   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-25.webm         26-Jul-2019 01:48   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-26.webm         27-Jul-2019 04:03   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-27.webm         28-Jul-2019 02:20   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-28.webm         29-Jul-2019 04:01   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-29.webm         30-Jul-2019 04:06   27M
gyekenyes_vizpart-2019-07-30.webm         31-Jul-2019 02:27   28M
gyekenyes_vizpart-2019-07-31.webm         01-Aug-2019 02:41   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-01.webm         02-Aug-2019 03:02   20M
gyekenyes_vizpart-2019-08-02.webm         03-Aug-2019 02:28   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-03.webm         04-Aug-2019 03:20   19M
gyekenyes_vizpart-2019-08-04.webm         05-Aug-2019 04:04   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-05.webm         06-Aug-2019 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-06.webm         07-Aug-2019 01:47   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-07.webm         08-Aug-2019 04:19   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-08.webm         09-Aug-2019 02:27   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-09.webm         10-Aug-2019 02:04   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-10.webm         11-Aug-2019 02:19   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-11.webm         12-Aug-2019 01:47   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-12.webm         13-Aug-2019 01:54   29M
gyekenyes_vizpart-2019-08-13.webm         14-Aug-2019 02:40   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-14.webm         15-Aug-2019 04:48   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-15.webm         16-Aug-2019 02:16   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-16.webm         17-Aug-2019 02:19   21M
gyekenyes_vizpart-2019-08-17.webm         18-Aug-2019 02:23   25M
gyekenyes_vizpart-2019-08-18.webm         19-Aug-2019 02:05   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-19.webm         20-Aug-2019 02:17   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-20.webm         21-Aug-2019 02:09   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-21.webm         22-Aug-2019 02:15   25M
gyekenyes_vizpart-2019-08-22.webm         23-Aug-2019 01:58   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-23.webm         24-Aug-2019 01:57   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-24.webm         25-Aug-2019 01:49   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-25.webm         26-Aug-2019 01:47   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-26.webm         27-Aug-2019 01:48   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-27.webm         28-Aug-2019 02:03   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-28.webm         29-Aug-2019 01:45   28M
gyekenyes_vizpart-2019-08-29.webm         30-Aug-2019 01:47   29M
gyekenyes_vizpart-2019-08-30.webm         31-Aug-2019 02:13   27M
gyekenyes_vizpart-2019-08-31.webm         01-Sep-2019 02:10   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-01.webm         02-Sep-2019 02:48   25M
gyekenyes_vizpart-2019-09-02.webm         03-Sep-2019 02:15   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-03.webm         04-Sep-2019 02:25   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-04.webm         05-Sep-2019 02:27   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-05.webm         06-Sep-2019 02:27   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-06.webm         07-Sep-2019 02:33   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-07.webm         08-Sep-2019 02:35   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-08.webm         09-Sep-2019 02:38   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-09.webm         10-Sep-2019 02:41   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-10.webm         11-Sep-2019 02:47   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-11.webm         12-Sep-2019 02:54   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-12.webm         13-Sep-2019 02:36   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-13.webm         14-Sep-2019 02:53   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-14.webm         15-Sep-2019 02:18   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-15.webm         16-Sep-2019 02:12   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-16.webm         17-Sep-2019 02:37   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-17.webm         18-Sep-2019 02:13   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-18.webm         19-Sep-2019 02:23   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-19.webm         20-Sep-2019 02:20   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-20.webm         21-Sep-2019 01:55   25M
gyekenyes_vizpart-2019-09-21.webm         22-Sep-2019 02:03   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-22.webm         23-Sep-2019 01:58   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-23.webm         24-Sep-2019 00:31   2M
gyekenyes_vizpart-2019-09-24.webm         25-Sep-2019 02:16   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-25.webm         26-Sep-2019 02:27   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-26.webm         27-Sep-2019 02:22   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-27.webm         28-Sep-2019 02:07   27M
gyekenyes_vizpart-2019-09-28.webm         29-Sep-2019 02:33   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-29.webm         30-Sep-2019 02:09   28M
gyekenyes_vizpart-2019-09-30.webm         01-Oct-2019 02:14   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-01.webm         02-Oct-2019 02:11   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-02.webm         03-Oct-2019 02:31   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-03.webm         04-Oct-2019 02:30   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-04.webm         05-Oct-2019 02:24   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-05.webm         06-Oct-2019 02:22   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-06.webm         07-Oct-2019 02:09   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-07.webm         08-Oct-2019 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-08.webm         09-Oct-2019 02:27   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-09.webm         10-Oct-2019 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-10.webm         11-Oct-2019 02:21   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-11.webm         12-Oct-2019 02:07   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-12.webm         13-Oct-2019 02:15   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-13.webm         14-Oct-2019 02:21   26M
gyekenyes_vizpart-2019-10-14.webm         15-Oct-2019 02:25   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-15.webm         16-Oct-2019 02:21   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-16.webm         17-Oct-2019 02:36   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-17.webm         18-Oct-2019 02:27   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-18.webm         19-Oct-2019 02:04   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-19.webm         20-Oct-2019 02:20   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-20.webm         21-Oct-2019 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-21.webm         22-Oct-2019 02:15   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-22.webm         23-Oct-2019 02:23   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-23.webm         24-Oct-2019 02:20   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-24.webm         25-Oct-2019 02:09   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-25.webm         26-Oct-2019 02:06   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-26.webm         27-Oct-2019 01:56   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-27.webm         28-Oct-2019 03:05   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-28.webm         29-Oct-2019 03:18   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-29.webm         30-Oct-2019 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2019-10-30.webm         31-Oct-2019 03:23   28M
gyekenyes_vizpart-2019-10-31.webm         01-Nov-2019 03:14   25M
gyekenyes_vizpart-2019-11-01.webm         02-Nov-2019 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-02.webm         03-Nov-2019 03:09   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-03.webm         04-Nov-2019 03:36   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-04.webm         05-Nov-2019 03:36   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-05.webm         06-Nov-2019 03:55   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-06.webm         07-Nov-2019 03:41   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-07.webm         08-Nov-2019 03:28   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-08.webm         09-Nov-2019 03:28   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-09.webm         10-Nov-2019 03:45   26M
gyekenyes_vizpart-2019-11-10.webm         11-Nov-2019 03:37   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-11.webm         12-Nov-2019 03:34   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-12.webm         13-Nov-2019 03:44   26M
gyekenyes_vizpart-2019-11-13.webm         14-Nov-2019 03:41   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-14.webm         15-Nov-2019 03:33   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-15.webm         16-Nov-2019 03:32   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-16.webm         17-Nov-2019 03:33   22M
gyekenyes_vizpart-2019-11-17.webm         18-Nov-2019 03:34   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-18.webm         19-Nov-2019 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-19.webm         20-Nov-2019 03:44   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-20.webm         21-Nov-2019 03:39   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-21.webm         22-Nov-2019 03:58   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-22.webm         23-Nov-2019 03:42   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-23.webm         24-Nov-2019 03:34   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-24.webm         25-Nov-2019 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2019-11-25.webm         26-Nov-2019 03:54   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-26.webm         27-Nov-2019 03:51   29M
gyekenyes_vizpart-2019-11-27.webm         28-Nov-2019 03:40   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-28.webm         29-Nov-2019 03:40   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-29.webm         30-Nov-2019 04:07   28M
gyekenyes_vizpart-2019-11-30.webm         01-Dec-2019 03:37   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-01.webm         02-Dec-2019 03:59   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-02.webm         03-Dec-2019 03:46   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-03.webm         04-Dec-2019 03:43   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-04.webm         05-Dec-2019 03:28   29M
gyekenyes_vizpart-2019-12-05.webm         06-Dec-2019 03:53   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-06.webm         07-Dec-2019 03:41   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-07.webm         08-Dec-2019 03:42   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-08.webm         09-Dec-2019 03:36   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-09.webm         10-Dec-2019 03:20   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-10.webm         11-Dec-2019 03:50   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-11.webm         12-Dec-2019 03:44   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-12.webm         13-Dec-2019 03:41   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-13.webm         14-Dec-2019 03:29   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-14.webm         15-Dec-2019 03:39   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-15.webm         16-Dec-2019 03:51   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-16.webm         17-Dec-2019 03:38   26M
gyekenyes_vizpart-2019-12-17.webm         18-Dec-2019 03:28   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-18.webm         19-Dec-2019 03:28   26M
gyekenyes_vizpart-2019-12-19.webm         20-Dec-2019 03:19   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-20.webm         21-Dec-2019 03:28   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-21.webm         22-Dec-2019 03:43   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-22.webm         23-Dec-2019 03:42   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-23.webm         24-Dec-2019 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-24.webm         25-Dec-2019 03:44   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-25.webm         26-Dec-2019 03:37   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-26.webm         27-Dec-2019 03:22   21M
gyekenyes_vizpart-2019-12-27.webm         28-Dec-2019 03:22   28M
gyekenyes_vizpart-2019-12-28.webm         29-Dec-2019 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-29.webm         30-Dec-2019 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-30.webm         31-Dec-2019 03:26   27M
gyekenyes_vizpart-2019-12-31.webm         01-Jan-2020 03:28   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-01.webm         02-Jan-2020 03:25   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-02.webm         03-Jan-2020 03:31   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-03.webm         04-Jan-2020 03:22   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-04.webm         05-Jan-2020 03:47   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-05.webm         06-Jan-2020 03:40   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-06.webm         07-Jan-2020 03:33   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-07.webm         08-Jan-2020 03:27   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-08.webm         09-Jan-2020 03:28   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-09.webm         10-Jan-2020 03:20   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-10.webm         11-Jan-2020 03:43   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-11.webm         12-Jan-2020 04:11   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-12.webm         13-Jan-2020 03:35   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-13.webm         14-Jan-2020 03:58   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-14.webm         15-Jan-2020 04:01   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-15.webm         16-Jan-2020 03:34   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-16.webm         17-Jan-2020 03:46   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-17.webm         18-Jan-2020 03:46   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-18.webm         19-Jan-2020 03:54   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-19.webm         20-Jan-2020 03:30   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-20.webm         21-Jan-2020 03:32   23M
gyekenyes_vizpart-2020-01-21.webm         22-Jan-2020 03:49   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-22.webm         23-Jan-2020 03:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-23.webm         24-Jan-2020 03:43   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-24.webm         25-Jan-2020 03:41   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-25.webm         26-Jan-2020 03:41   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-26.webm         27-Jan-2020 03:48   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-27.webm         28-Jan-2020 04:01   29M
gyekenyes_vizpart-2020-01-28.webm         29-Jan-2020 04:08   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-29.webm         30-Jan-2020 03:44   28M
gyekenyes_vizpart-2020-01-30.webm         31-Jan-2020 03:32   27M
gyekenyes_vizpart-2020-01-31.webm         01-Feb-2020 03:36   26M
gyekenyes_vizpart-2020-02-01.webm         02-Feb-2020 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-02.webm         03-Feb-2020 03:53   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-03.webm         04-Feb-2020 03:55   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-04.webm         05-Feb-2020 04:00   25M
gyekenyes_vizpart-2020-02-05.webm         06-Feb-2020 03:40   26M
gyekenyes_vizpart-2020-02-06.webm         07-Feb-2020 03:39   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-07.webm         08-Feb-2020 03:59   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-08.webm         09-Feb-2020 03:46   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-09.webm         10-Feb-2020 02:09   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-10.webm         11-Feb-2020 03:34   26M
gyekenyes_vizpart-2020-02-11.webm         12-Feb-2020 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-12.webm         13-Feb-2020 03:09   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-13.webm         14-Feb-2020 03:22   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-14.webm         15-Feb-2020 03:13   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-15.webm         16-Feb-2020 03:18   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-16.webm         17-Feb-2020 03:23   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-17.webm         18-Feb-2020 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-18.webm         19-Feb-2020 03:00   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-19.webm         20-Feb-2020 03:12   29M
gyekenyes_vizpart-2020-02-20.webm         21-Feb-2020 03:20   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-21.webm         22-Feb-2020 03:08   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-22.webm         23-Feb-2020 03:18   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-23.webm         24-Feb-2020 03:10   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-24.webm         25-Feb-2020 03:16   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-25.webm         26-Feb-2020 02:57   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-26.webm         27-Feb-2020 03:01   28M
gyekenyes_vizpart-2020-02-27.webm         28-Feb-2020 02:59   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-28.webm         29-Feb-2020 03:33   27M
gyekenyes_vizpart-2020-02-29.webm         01-Mar-2020 03:07   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-01.webm         02-Mar-2020 03:13   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-02.webm         03-Mar-2020 02:59   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-03.webm         04-Mar-2020 03:31   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-04.webm         05-Mar-2020 03:24   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-05.webm         06-Mar-2020 03:24   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-06.webm         07-Mar-2020 03:01   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-07.webm         08-Mar-2020 03:27   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-08.webm         09-Mar-2020 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-09.webm         10-Mar-2020 03:27   29M
gyekenyes_vizpart-2020-03-10.webm         11-Mar-2020 02:58   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-11.webm         12-Mar-2020 03:19   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-12.webm         13-Mar-2020 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-13.webm         14-Mar-2020 03:08   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-14.webm         15-Mar-2020 03:12   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-15.webm         16-Mar-2020 02:56   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-16.webm         17-Mar-2020 03:09   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-17.webm         18-Mar-2020 02:58   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-18.webm         19-Mar-2020 02:53   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-19.webm         20-Mar-2020 02:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-20.webm         21-Mar-2020 03:11   29M
gyekenyes_vizpart-2020-03-21.webm         22-Mar-2020 03:05   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-22.webm         23-Mar-2020 03:20   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-23.webm         24-Mar-2020 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-24.webm         25-Mar-2020 03:14   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-25.webm         26-Mar-2020 03:15   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-26.webm         27-Mar-2020 02:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-27.webm         28-Mar-2020 03:00   28M
gyekenyes_vizpart-2020-03-28.webm         29-Mar-2020 03:19   29M
gyekenyes_vizpart-2020-03-30.webm         31-Mar-2020 02:22   27M
gyekenyes_vizpart-2020-03-31.webm         01-Apr-2020 03:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-04-01.webm         02-Apr-2020 02:58   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-02.webm         03-Apr-2020 02:48   29M
gyekenyes_vizpart-2020-04-03.webm         04-Apr-2020 01:52   25M
gyekenyes_vizpart-2020-04-04.webm         05-Apr-2020 02:06   27M
gyekenyes_vizpart-2020-04-05.webm         06-Apr-2020 02:09   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-06.webm         07-Apr-2020 01:55   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-07.webm         08-Apr-2020 02:10   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-08.webm         09-Apr-2020 02:12   29M
gyekenyes_vizpart-2020-04-09.webm         10-Apr-2020 01:56   29M
gyekenyes_vizpart-2020-04-10.webm         11-Apr-2020 02:12   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-11.webm         12-Apr-2020 02:18   29M
gyekenyes_vizpart-2020-04-12.webm         13-Apr-2020 01:51   14M
gyekenyes_vizpart-2020-04-14.webm         15-Apr-2020 01:54   13M
gyekenyes_vizpart-2020-04-15.webm         16-Apr-2020 02:08   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-16.webm         17-Apr-2020 02:17   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-17.webm         18-Apr-2020 02:22   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-18.webm         19-Apr-2020 02:38   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-19.webm         20-Apr-2020 02:22   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-20.webm         21-Apr-2020 01:48   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-21.webm         22-Apr-2020 02:20   27M
gyekenyes_vizpart-2020-04-22.webm         23-Apr-2020 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-23.webm         24-Apr-2020 02:07   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-24.webm         25-Apr-2020 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-25.webm         26-Apr-2020 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-26.webm         27-Apr-2020 02:20   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-27.webm         28-Apr-2020 02:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-28.webm         29-Apr-2020 02:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-04-29.webm         30-Apr-2020 02:44   27M
gyekenyes_vizpart-2020-04-30.webm         01-May-2020 02:57   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-01.webm         02-May-2020 02:50   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-02.webm         03-May-2020 03:13   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-03.webm         04-May-2020 02:39   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-04.webm         05-May-2020 02:48   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-05.webm         06-May-2020 02:31   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-06.webm         07-May-2020 02:56   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-07.webm         08-May-2020 02:31   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-08.webm         09-May-2020 02:47   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-09.webm         10-May-2020 03:11   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-10.webm         11-May-2020 03:15   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-11.webm         12-May-2020 02:51   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-12.webm         13-May-2020 02:56   26M
gyekenyes_vizpart-2020-05-13.webm         14-May-2020 02:51   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-14.webm         15-May-2020 02:50   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-15.webm         16-May-2020 02:41   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-16.webm         17-May-2020 02:55   29M
gyekenyes_vizpart-2020-05-17.webm         18-May-2020 02:53   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-18.webm         19-May-2020 01:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-19.webm         20-May-2020 02:11   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-20.webm         21-May-2020 02:06   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-21.webm         22-May-2020 02:11   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-22.webm         23-May-2020 02:15   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-23.webm         24-May-2020 02:02   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-24.webm         25-May-2020 02:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-25.webm         26-May-2020 02:13   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-26.webm         27-May-2020 02:05   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-27.webm         28-May-2020 02:12   27M
gyekenyes_vizpart-2020-05-28.webm         29-May-2020 09:15   96M
gyekenyes_vizpart-2020-05-29.webm         30-May-2020 01:57   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-30.webm         31-May-2020 01:53   28M
gyekenyes_vizpart-2020-05-31.webm         01-Jun-2020 02:09   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-01.webm         02-Jun-2020 02:08   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-02.webm         03-Jun-2020 02:13   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-03.webm         04-Jun-2020 02:10   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-04.webm         05-Jun-2020 02:03   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-05.webm         06-Jun-2020 02:16   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-06.webm         07-Jun-2020 01:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-07.webm         08-Jun-2020 01:58   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-08.webm         09-Jun-2020 01:55   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-09.webm         10-Jun-2020 01:50   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-10.webm         11-Jun-2020 01:45   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-11.webm         12-Jun-2020 01:57   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-12.webm         13-Jun-2020 02:06   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-13.webm         14-Jun-2020 02:01   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-14.webm         15-Jun-2020 01:58   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-15.webm         16-Jun-2020 02:04   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-16.webm         17-Jun-2020 01:55   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-17.webm         18-Jun-2020 02:05   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-18.webm         19-Jun-2020 02:00   24M
gyekenyes_vizpart-2020-06-19.webm         20-Jun-2020 02:03   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-20.webm         21-Jun-2020 01:52   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-21.webm         22-Jun-2020 01:51   27M
gyekenyes_vizpart-2020-06-22.webm         23-Jun-2020 02:03   22M
gyekenyes_vizpart-2020-06-23.webm         24-Jun-2020 02:05   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-24.webm         25-Jun-2020 01:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-25.webm         26-Jun-2020 01:58   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-26.webm         27-Jun-2020 01:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-27.webm         28-Jun-2020 01:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-28.webm         29-Jun-2020 01:51   29M
gyekenyes_vizpart-2020-06-29.webm         30-Jun-2020 01:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-06-30.webm         01-Jul-2020 01:57   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-01.webm         02-Jul-2020 01:45   29M
gyekenyes_vizpart-2020-07-02.webm         03-Jul-2020 01:49   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-03.webm         04-Jul-2020 01:53   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-04.webm         05-Jul-2020 02:08   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-05.webm         06-Jul-2020 01:59   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-06.webm         07-Jul-2020 02:04   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-07.webm         08-Jul-2020 02:12   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-08.webm         09-Jul-2020 02:10   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-09.webm         10-Jul-2020 02:22   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-10.webm         11-Jul-2020 02:24   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-11.webm         12-Jul-2020 02:29   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-12.webm         13-Jul-2020 01:52   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-13.webm         14-Jul-2020 02:03   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-14.webm         15-Jul-2020 02:14   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-15.webm         16-Jul-2020 01:50   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-16.webm         17-Jul-2020 02:08   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-17.webm         18-Jul-2020 01:50   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-18.webm         19-Jul-2020 02:03   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-19.webm         20-Jul-2020 02:02   27M
gyekenyes_vizpart-2020-07-20.webm         21-Jul-2020 02:08   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-21.webm         22-Jul-2020 01:51   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-22.webm         23-Jul-2020 01:53   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-23.webm         24-Jul-2020 01:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-24.webm         25-Jul-2020 02:07   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-25.webm         26-Jul-2020 01:42   26M
gyekenyes_vizpart-2020-07-26.webm         27-Jul-2020 01:54   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-27.webm         28-Jul-2020 01:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-28.webm         29-Jul-2020 01:55   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-29.webm         30-Jul-2020 01:52   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-30.webm         31-Jul-2020 01:56   28M
gyekenyes_vizpart-2020-07-31.webm         01-Aug-2020 02:02   28M
gyekenyes_vizpart-2020-08-01.webm         02-Aug-2020 01:43   23M
gyekenyes_vizpart-2020-08-02.webm         03-Aug-2020 01:50   28M
gyekenyes_vizpart-2020-08-03.webm         04-Aug-2020 02:02   27M
gyekenyes_vizpart-2020-08-04.webm         05-Aug-2020 01:47   27M